Domenica, 19 Novembre 2017
Unitelsardegna Logo
Piattaforma didattica >>
 

A 62 annus de sa morti unu arregordu de su pentzadori nodiu de Berchidda Babbai Casu tra fidi e poesia una vida po sa cultura sarda

Pubblicazione: 
Venerdì, 12 Febbraio, 2016 - 10:03

 

Cantu ses bellu, massaju, cand'aras/cun cuddas tzerimónias severas/de sacerdote,/che chi a missa intreras/cun lughe in coro e pregaria in laras .

In Berchidda ddoi at una domita. Pitica ma luxenti e beni tenta. In un'aposentu, ancora prus luxenti de is àterus, intra móbbilis, scrivanias, libbrerias -posta própiu in mesu in mesu a ddi donai importu e riveréntzia- una mesixedda cun una màchina de iscriri. In su rullu unu fòlliu cun sa tradutzioni de “I Sepolcri” de Fòscolo a mesu faidura. Pedru Casu no at acutu a dd'acabbai. Cussa màchina de iscriri s'est firmada su 20 de gennaxu 1954 candu issu, retori stimau de sa bidda sua po prus de cincuanta annus, est andau a adobiai su Meri de su Fueddu, cussu predicau in dónnia spuntoneddu de Sardìnnia po totu sa vida sua. Fueddu sèmpiri tentu in su cunsideru prus artu de coru e cusciéntzia giai chi, mancai su poderi polìticu e religiosu puru (cumbinàt in is annus ancà su fasciu iat proibbiu is garas poéticas in sardu) no dd'essat tentu aggradéssiu, iat sighiu a ddu portai de bidda in bidda in sa limba chi totus, tandus, podiant cumprèndiri: in sardu.

Babbai Casu (aici ddu tzerriànt in totu sa Sardìnnia, riconnoscendiddu che ghia nodia po s'ànima e po sa vida de dónnia dì) est istétiu su predicadori sardu prus famau. Ma no isceti. Ómini de fidi e de cultura manna at atruessau medas tentas. Poeta, romanzieri (“Notte sarda” -su romanzu prus connotu- “Ghermita al Core”, “Aurora sarda” e medas, medas àterus), tradutori (Sa Divina Cumédia, parti de “I Sepolcri”, poesias de Carducci, de medas poetas spanniolus, francesus, inglesus, de V. Hugo e de tanti àterus), collabboradori de giornalis e rivistas cun contus e paristórias, apretziau meda de Grazia Deledda, Giovanni Papini e grandus intelletualis de su tempus sû e de a pustis. Lessicògrafu, autori de unu de is ditzionàrius in limba sarda prus de bundu, atori e spetadori de sa cultura in dónnia cumparta e in dónnia profundidadi.

Ma est istétiu fintzas s'autori de cussas “Cantzonis de Nadale”, -“Nàschidu est in sa cabanna”, “Notte de Chelu”, is prus connotas- cantadas fintzas oi. Cussas cantzonis ancora bisadoras de una Paschixedda ìnnida e luxenti in su signifìcu prus fungudu poita benint de un'ànima bundantziosa de virtudis. Primu, s'aguantu contras a is prepotentis. Tandus no est po nudda chi sa bidda sua cun s'Assótziu Eredi Pietro Casu e, massimamenti, cun s'impìnniu mannu de Bastianina Càlvia -neta de Babbai Casu- dónnia dûs annus dd'onorat cun unu prémiu literàriu e in totu is ingruxadas de Sardìnnia su nòmini de Pedru Casu est ancora cuncordu de sentidus. E de cussa bidda posta in peis de su Limbara, chi oi tenit un'àteru missu che Pàulu Fresu spartzinendu tragius nodius po prèniri su mundu de armonia, sighint a mòviri totu is siendas luxentis chi Babbai Casu s'at lassau.

Po imbentai ancora biddas ancà is bisus siant sèmpiri … in campu a primu rier de aeras/cando cominzat in sas camineras/a lugher su lentore in prellas raras.

Anna Cristina Serra

Da L'Unione Sarda del 12/02/2016