Mercoledì, 13 Dicembre 2017
Unitelsardegna Logo
Piattaforma didattica >>
 

sindia

SINDIA: UNU ASSOTZIU NOU PRO S’AMPARU DE SU SARDU.

 

Artìculu de Màriu A. Sanna- Mandamentu III

 

Una bona noa arribat dae Sindìa in ue in sas chidas passadas est nàschidu un’assòtziu nou pro s’amparu e s’abaloramentu de su sardu.

LITURAS ANIMADAS IN SAS BIBLIOTECAS DE SU MARGHINE IN SOS COMUNES DE BIRORO, BORTIGALE, MACUMERE E SINDIA.

 

 

LITURAS ANIMADAS IN SAS BIBLIOTECAS DE SU MARGHINE IN SOS COMUNES DE BIRORO, BORTIGALE, MACUMERE E SINDIA.

de Màriu Antìogu Sanna- Operadore Mandamentu VII-2013

 

DELIBERA DE SU CONSIGIU COMUNALE DE SINDIA PRO SU SARDU IN SAS ISCOLAS

 

Su Consìgiu Comunale de Sindìa at deliberadu cun votatzione unanime sa die 6 de trìulas 2012, unu ordine de sa die, pro dimandare pro mèdiu de sa Regione Autonoma de Sardigna chi s'Ufìtziu Iscolàsticu Regionale, diat inditos pro dàere a sos babos e a sas mamas unu mòdulu pro s'insinniamentu de su sardu in sas iscolas.

Incumintzat su Progetu "FAINAS A CUMONE"

 

 

Sa Pròvintzia de Nùgoro at presentadu in s’annu 2008 unu progetu numenadu “FAINAS A CUMONE” a su Dipartimentu pro sos Affàrios Regionales e a sa Regione Autonoma de Sardigna.

Condividi contenuti